Jonathon Engelien

Art

Tribune Building Grant Process | Wisconsin Rapids, WI | 2015-2017

 

Apocalyptic Nostalgia No. 3 | Phipps Center | Hudson, WI | 2017

 

Apocalytpic Nostalgia No. 2 | Roy g. biv gallery | Columbus, OH | 2016

 

Intaglio Prints

 

Senior thesis exhibition | Minneapolis, MN | 2014

 

Apocalyptic Nostalgia No. 1 | Bethel university | St. Paul, mN | 2014